ინდივიდუალური რეგისტრაცია

გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა რეგისტრაციისათვის ღონისძიებაზე პროგრესული საგადასახადო სისტემა სამართლიანია.