ინდივიდუალური რეგისტრაცია

გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა რეგისტრაციისათვის ღონისძიებაზე ბაზარს არ შეუძლია უზრუნველყოს საყოველთაო განათლება.